Maatschappelijk assistent

Deelberoepen:

Consulent welzijnswerk
Intercultureel bemiddelaar
Maatschappelijk assistent
Sociaal assistent in een strafinrichting
Vormingswerker emancipatie
Vormingswerker gezinsplanning

Subsector:

Sociale- en culturele dienstverlening

Sector:

Sociale dienstverlening, plaatselijke ontwikkeling en arbeidsvoorziening

Je helpt mensen met maatschappelijke of sociale problemen. Deze problemen kunnen gesitueerd zijn in het gezin, het werk of een andere maatschappelijke context. Je verstrekt betrouwbare algemene of gespecialiseerde informatie of adviezen. Je helpt bij administratieve procedures en formaliteiten of bij het opmaken van dossiers. Je zoekt samen met de klant naar oplossingen bijvoorbeeld bij huisvestingsproblemen, problemen met werk, uitkeringen, integratie, enz. Je stelt een begeleidingsplan op, dat je opvolgt. Indien je zelf niet alle problemen kan oplossen, heb je een belangrijke doorverwijsfunctie naar andere hulpverleners zoals medici, psychologen, juristen, instellingen, enz.

Je werkt meestal in een bureau, waar je ofwel direct ofwel telefonisch contact hebt met het publiek. Je hebt een grondige kennis van administratieve, sociale en juridische diensten. Je leeft de beroepsdeontologie na. Je bent discreet en empathisch, maar langs de andere kant kan je ook voldoende afstand houden. Je hebt veel geduld. Soms ga je op verplaatsing naar de klant. Je werkuren zijn meestal regelmatig, maar je kan ook wachtdiensten hebben.

Een diploma professioneel bachelor in het sociaal werk of sociale verpleegkunde is vereist.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • Kennen van de maatschappelijke ontwikkelingen
  Educatieve en vormingsgerichte acties voeren bij het publiek (conferenties,campagnes, debatten over gevoelige onderwerpen: drugs, verkeer...)
 • Vertrouwensrelatie uitbouwen
 • De beroepsdeontologie naleven
 • Wetten, wettelijke voorschriften, rechtsprocedures kennen
  Kennis van wetten, wettelijke voorschriften, rechtsprocedures, precedenten, overheidsbesluiten, uitvoerende besluiten, en het democratische politieke proces
 • Begeleidingstechnieken toepassen (gesprek, actieplan, opvolging)
 • De sociale kaart kennen
  overzicht van organisaties die gericht zijn op sociale dienstverlening
 • Administratieve dossiers samenstellen
 • Advies geven aan gebruikers (klanten)
 • Schriftelijke rapporten en verslagen opstellen
  Geschreven verslagen
 • Gesprekstechnieken gebruiken
 • Goede verbale communicatievaardigheid hebben
 • Interviewtechnieken gebruiken
 • Verschillende informatiebronnen gebruiken
  Gericht raadplegen van alle beschikbare informatiebronnen zoals handleidingen, literatuur, databanken, internet sites, ...
 • Gegevens verzamelen, registreren, klasseren en beheren
 • Economische principes kennen
 • Principes van menswetenschappen kennen
 • Praktisch sociaal recht kennen
  o.a. arbeidsrecht, sociale zekerheid

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Personeelsbeleid en human resources technieken kennen
  Kennis van technieken met betrekking tot personeels- en human resources functies. Dit omvat aanwerving, selectie, opleiding, training, procedures voor promotie, compensatie- en vergoedingspakketten, arbeidsrelaties en onderhandelingsstrategieŽn en person
 • Aanvragen tot bijstand behandelen
 • Bemiddelen tussen klanten en administraties
 • Een intakegesprek voeren
 • Gezinsbudget beheren
 • Informatie vertalen naar de klant toe
 • Schriftelijke consultatie verzorgen
 • Vormingswerk coŲrdineren
 • Dienst of afdeling beheren

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Discreet zijn
  Vertrouwelijke informatie ook op die manier behandelen
 • Luisterbereid zijn
  Aandacht schenken aan de boodschappen van andere mensen
 • Stressbestendig zijn
  EfficiŽnt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit
 • Zelfstandig werken
  Op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen.
 • Assertief zijn
  Voor eigen mening (of belang) opkomen met respect voor anderen.
 • Empathisch zijn
  Zich kunnen inleven in andermans situatie
 • Klantgericht zijn
  Wensen en behoeften van klanten inschatten en er naar handelen
 • Onderhandelingsvaardig zijn
  Een aanvaardbare oplossing vinden, rekening houdend met belangen van verschillende mensen.
 • Samenwerken
  Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat
 • Sociale ingesteldheid
  Spontane interesse vertonen voor mensen
 • Leergierig zijn
  Actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen
 • Flexibel zijn
  Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • Organiseren
  De leiding kunnen nemen in het planmatig inzetten van mensen en middelen.
 • Persoonsgerichte aandacht tonen
  Ik weet goed om te gaan met verschillen tussen mensen en groepen.

Attesten en diploma's

 • Diploma Maatschappelijk assistent

Persoonskenmerken

 • Geduldig zijn

Arbeidsomstandigheden

 • Verplaatsing naar klanten of werkplaatsen
  De job of functie vereist regelmatig verplaatsingen, bijvoorbeeld een thuisverpleegkundige naar de zorgvrager thuis, een lifttechnicus naar verschillende locaties voor onderhoud van de installatie enz.

Werkdomeinen en specialisaties

 • Huisvesting
 • Job, vorming/opleiding
 • Kunst- en cultuurbemiddeling
 • Levensomstandigheden
 • Maatschappelijk werk
 • Maatschappelijke advisering
 • Personeelswerk
 • Sociaal-cultureel werk
 • Syndicaal werk
 • Gedetineerden
  Gevangenen, delinquenten
 • Gezinnen

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster
Beroepenfilm van Maatschappelijk assistent