Verpleegkundige

Deelberoepen:

Geriatrisch verpleegkundige
Kinderverpleegkundige
Psychiatrisch verpleegkundige
Sociaal verpleegkundige
Ziekenhuisverpleegkundige

Subsector:

Paramedische beroepen

Sector:

Paramedische gezondheidszorg

Niet te verwarren met:

Huisdierenverzorger

Je verleent algemene en gespecialiseerde geneeskundige zorgen aan zieken, gewonden, bejaarden, personen met een handicap: je neemt de lichaamstemperatuur op; je controleert ademhaling en polsslag en houdt de aantekeningen ervan bij; je baadt en voedt patiŽnten; je brengt verbanden aan en verzorgt wonden; je dient geneesmiddelen toe; je geeft inspuitingen.
Je doet dit op een wetenschappelijk verantwoorde manier, systematisch en probleemgericht, en met aandacht voor de begeleiding van de zieke mens als geheel.
Inzake zorgverlening heb je een coŲrdinerende taak.

De voornaamste taken hierbij zijn:

 • Je observeert en noteert symptomen en reacties van de patiŽnt (zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak): om tegemoet te kunnen komen aan de noden van de patiŽnt; om de arts te helpen bij de diagnosestelling en bij de aanpassing van de behandeling, als tussenpersoon tussen arts en patiŽnt; om de gezonde of zieke persoon voortdurend bij te staan en te helpen in alle handelingen die bijdragen tot het behoud, de verbetering of het herstel van de gezondheid.
 • Je voert technische verpleegkundige handelingen uit, die te maken hebben met: diagnosestelling door de arts; maatregelen van preventieve geneeskunde.
 • Je voert geneeskundige handelingen uit die door een arts kunnen worden toevertrouwd aan een verpleegkundige.
 • Je werkt samen met andere beroepsbeoefenaars met erg uiteenlopende kwalificaties: artsen-specialisten, paramedici, sociaal assistenten, verzorgenden, logistiek assistenten. Je bouwt een goede relatie op met patiŽnten en hun familie.

Je werkt vooral in de gezondheids- en welzijnszorg: algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, kinderdagverblijven, centra voor leerlingenbegeleiding, gehandicaptenvoorzieningen en in de thuisverpleging.
Soms werk je in arbeidsgeneeskundige diensten, het leger, de ziekenfondsen, bedrijven en sociale diensten van verschillende instellingen en organisaties.
Je werkt vaak in een ploegensysteem met weekendwerk.
De concrete inhoud van je functie verschilt naargelang de tewerkstellingsplaats: algemeen ziekenhuis, gespecialiseerde dienst, eenheid voor intensieve zorgen, operatiezaal, enz. Bachelors in de verpleegkunde worden soms belast met de coŲrdinatie van de verpleging op een afdeling. Buiten de ziekenhuizen heb je een verzorgings- en begeleidingstaak zoals in het ziekenhuis (b.v. thuisverpleging), of een taak in diensten voor preventieve geneeskunde. Meestal heb je dan een diploma sociale verpleegkunde.
Als thuisverpleegkundige verplaats je je naar je zorgvragers.
Je fysieke en psychische werkbelasting en je werkdruk zijn hoog. Je past de hygiŽne en veiligheidsregels strikt toe.
De verpleegkundige handelingen met een grotere techniciteit (intensieve zorgen, operatiezaal, enz.), taken in de preventieve geneeskunde, leidinggevende taken of taken in het verpleegkundeonderwijs worden wel eerder aan een bachelor in de verpleegkunde toevertrouwd.

Een diploma in de verpleegkunde is vereist. Er zijn twee opleidingswegen:
Het diploma gegradueerde verpleegkundige van het Hoger Beroepsonderwijs waar in de eindmodule "toegepaste verpleegkunde", een keuze mogelijk is tussen geriatrische verpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde, ziekenhuisverpleegkunde en thuiszorg. In deze opleiding is altijd een praktijkstage voorzien.
Het professioneel bachelor diploma verpleegkunde voorziet in 5 opties: geriatrische verpleegkunde, pediatrische verpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde, sociale verpleegkunde of ziekenhuisverpleegkunde.
Na het professioneel bachelor diploma is verdere specialisatie mogelijk via een bachelor na bachelor diploma.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • Preventief werken
 • Een voorraad beheren van een dienst of een magazijn
 • Assisteren bij medische (be)handelingen
 • Afvalstoffen selectief behandelen
 • Begeleiden en voorlichten van patiŽnten
 • Bewaken van vitale en andere fysiologische functies
 • Bewaken van zorgproces en resultaten
 • De familie van de patiŽnt ondersteuning bieden
 • Een verpleegplan opstellen
 • Evalueren van verleende zorg
 • Oproepen van patiŽnten beantwoorden
 • Persoonlijke verzorging verlenen aan de zorgvrager
 • Supervisie op reinigen en onderhouden van hulpmiddelen en apparatuur voor verzorging en behandeling
 • Verpleegkundige basis- en gespecialiseerde zorgverlening aan de patiŽnt verstrekken
 • Verpleegproblemen omschrijven
 • Werken met geavanceerde medisch-technische apparatuur
 • Zorg dragen voor de omgeving van de patiŽnt (b.v. ziekenhuiskamer) en de accommodatie
 • Informatie- en communicatietechnologie gebruiken
 • Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands vlot hanteren
 • Dossiers van zorgvragers beheren
 • Verplegingswetenschappen kennen en toepassen
 • De ethiek van de gezondheidsverlening kennen
 • De organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg kennen
  Kennis hebben van de structuren en werking van de gezondheids- en welzijnszorg
 • Diagnostische en therapeutische technieken, methoden en interventies kennen
 • Farmacologie kennen
  Kennis van samenstelling en werking van geneesmiddelen
 • Het disfunctioneren van de mens kennen
 • Het functioneren van de mens kennen
 • De verpleegkundige modellen kennen
 • De zorgvraag en de zorgbehoeften kennen
 • Hulpmiddelen, apparatuur en materiaal gebruikt in de zorgverlening, de verpleegkunde en de geneeskunde kennen

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Dienst of afdeling beheren
 • Personeel opleiden en evalueren
 • Kwaliteitsbewaking van de zorg

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Betrouwbaar zijn
  Integer, zorgvuldig, objectief, correct zijn
 • Doorzettingsvermogen hebben
  Doorzetten ondanks moeilijkheden
 • Eigen werkwijze evalueren
  Handelwijze bijsturen vanuit reflectie
 • Loyauteit hebben
  Volledig achter de organisatie en de regels en afspraken die er gelden
 • Stressbestendig zijn
  EfficiŽnt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit
 • Verantwoordelijkheidszin bezitten
  Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen
 • Zelfbeheersing bezitten
  In alle omstandigheden de eigen emoties onder controle houden
 • Zelfstandig werken
  Op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen.
 • Contactvaardig zijn
  In staat zijn om contact te leggen en te onderhouden,
 • Empathisch zijn
  Zich kunnen inleven in andermans situatie
 • Samenwerken
  Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat
 • Informatie ordenen
  Orde scheppen in informatie en onderlinge verbanden leggen.
 • Leergierig zijn
  Actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen
 • Initiatief nemen
  Uit eigen beweging met iets beginnen
 • Kwaliteitsbewust zijn
  In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of een dienst moet voldoen
 • Milieubewust zijn
  Rekening houden met milieubelastende effecten en toepassen van milieubeschermende maatregelen.
 • Nauwkeurig werken
  Taken nauwgezet , precies afwerken
 • Veilig werken
  Gevaarlijke situaties en risico's vermijden, zowel voor zichzelf als voor anderen
 • Planmatig werken
  Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken

Attesten en diploma's

 • Diploma van gegradueerde in de verpleegkunde of bachelor in de verpleegkunde

Persoonskenmerken

 • Over een goede lichamelijke conditie beschikken
  goede algemene lichamelijke conditie

Arbeidsomstandigheden

 • Verplaatsing naar klanten of werkplaatsen
  De job of functie vereist regelmatig verplaatsingen, bijvoorbeeld een thuisverpleegkundige naar de zorgvrager thuis, een lifttechnicus naar verschillende locaties voor onderhoud van de installatie enz.
 • Dagwerk
 • Deeltijds werk
 • Drieploegenstelsel
 • Nachtwerk
 • Weekendwerk

Werkdomeinen en specialisaties

 • Derde en vierde leeftijd
 • Kinderen
 • Personen met een fysieke of mentale handicap
 • Psychiatrische patiŽnten
 • Volwassenen
 • Anesthesie
 • Bedrijfsverpleegkunde
 • Behandeling van pijn
 • Diabetologie
 • Endoscopie
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geriatrische gezondheidszorg
 • Gezondheidsopvoeding
 • Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
 • Medische beeldvorming
 • Nefrologie
 • Neonatologie: pediatrie / vroedkunde
 • Oncologie
 • Operatieverpleegkundige
 • Palliatieve zorg
 • Perfusionist
  Bedienen van de hart-longmachine in de operatiekamer
 • Permanente opleiding
 • Radiotherapie
 • Referentieverpleegkundige wondzorg
 • Sociale gezondheidszorg
 • Thuisgezondheidszorg
 • ZiekenhuishygiŽne
 • Algemeen ziekenhuis
 • Arbeidsgeneeskundige dienst
 • Bedrijf
 • Centrum voor medisch onderzoek (CLB, schooltoezicht)
 • Erkend kinderdagverblijf
 • Medisch-Pedagogisch Instituut (MPI)
 • Polykliniek
 • Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
 • Revalidatiecentra
 • Rust- en verzorgingstehuis (RVT)
 • Rusthuis voor bejaarden (ROB)
 • Sociale dienst
 • Thuiszorg (erkende dienst voor thuisverpleging, thuiszorg, gezinszorg)
 • Ziekenfonds
 • Openbare sector
 • Privť-onderneming

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster
Beroepenfilm van Verpleegkundige